Batch 2015-16

M.Sc. Food Technology

151155081001 Akash Kumar

151155081002 Anil Kumar

151155081003 Apoorva Soni 

151155081004 Arun Kumar Dwivedi 

151155081005 Dileep Kumar Gupta

151155081006 Gaurav Kumar

151155081007 Isha Sethi

151155081008 Jay Pratap Singh

151155081009 Kavita Sahu

151155081010 Manisha Rai

151155081011 Neeti Vyas 

151155081012 Nikhil Verma

151155081013 Nisha Tiwari 

151155081014 Pooja Kureley

151155081015 Pragati Gupta 

151155081016 Priya Jadiya

151155081017 Rekha Pal

151155081018 Rijvan Khan

151155081019 Rohit Kumar Ravat 

151155081020 Sanjay Raj Singh 

151155081021 Shikha

151155081022 Shivangee Tandon

151155081023 Shivangi Saxena 

151155081024 Udai Pratap Goswami 

151155081025 Umesh Chandra

151155081026 Yogesh kumar Luharia