Batch 2005-06

M.Sc. Food Technology

MFT/05/501 Ambrish Sigh Pal

MFT/05/502 Amit Sahu

MFT/05/503 Abhay Kumar Pandey

MFT/05/504 Akash Kumar Jain

MFT/05/505 Anuj Kumar Jha

MFT/05/506 Aditya Ajay

MFT/05/507 Anant Swroop

MFT/05/508 Mohd. Ashfaque Alam

MFT/05/509 Anil Nigam

MFT/05/510 Chanchala Gurjar

MFT/05/511 Dinesh Sharma

MFT/05/512 Gul Sayed

MFT/05/513 Jyotsana Srivastava

MFT/05/514 Jogesh Kumari

MFT/05/515 Krishn Gopal kushwaha

MFT/05/516 Kant Kumar Omre

MFT/05/517 AW

MFT/05/518 Manoj Kumar Bhagat

MFT/05/519 Mohd. Azim Khan

MFT/05/520 Mahendra Verma

MFT/05/521 Monika Gupta

MFT/05/522 Neetu Singh

MFT/05/523 Nidhi Gupta

MFT/05/524 Naresh Kumar

MFT/05/525 Pallavi Chauhan

MFT/05/526 Pravin kumar Singh

MFT/05/527 Priyanka Gupta

MFT/05/528 Puja Sharma

MFT/05/529 Prabhu Dayal

MFT/05/530 Rupal Jain

MFT/05/531 Rajeev Ranjan Verma

MFT/05/532 Rekha Singh

MFT/05/533 Sahil Kumar Suri

MFT/05/534 Shikha Mishra

MFT/05/535 Shweta Singh

MFT/05/536 Supriya Saxena

MFT/05/537 Sunil Kumar Singh

MFT/05/538 Sapna Sahu

MFT/05/539 Usha Devi

MFT/05/540 Priti Devi Yadav

MFT/05/541 Shalini Kiledar

MFT/05/542 Rakhi Tripathi