Batch 2005-06

B.Sc. Food Science & Technology

1. Hirdesh Kumar

2. Sanjay Bijraunia

3. Priyanka More

4. Ranjana

5. Anurag Surothiya

6. Neeraj Kumar

7. Veerendra Singh

8. Prakhar Sahu

9. Akansha Bhondele

10. Sonam Bajpai

11. Raksha Sharma

12. Towseef Ali Shiekh

13. Fauzia Khan

14. Anuj Srivastava

15. Ravindra Singh Pal

16. Suchi Kuchiya

17. Shambhaji Shukla

18. Pratibha Pooja Khare

19. Pradeep Bhatnagar

20. Abhinav Srivastava

21. Saloni Srivastava

22. Shimji R.

23. Shruti Bajpai

24. Rahul Mookashi

25. Neelam Sengar

26. Saurv Tiwari

27. Abhishek Shesha

28. Saurabh Dubey

29. Richa Dugaya

30. Mohan Singh Rajput

31. Shivani Yadav

32. Hanam Niranjan

33. Anurag Kr. Nishad

34. Ravi Soni

35. Abdul Ashfaq

36. Manvendra Singh Yadav

37. Abhay Kumar Gupta

38. Vijay Kumar

39. Deepak Kumar

40. Raj Kumar Rai

41. Mohd. Shahnwaz Khan

42. Amit Kumar Yadav

43. Mahesh Kumar

44. Sneh Singh Rajput

45. Jitendra Kumar Singh

46. Tej Pratap Singh

47. Veena Narolia

48. Ashutosh Chaudhary

49. Vishwanath Kannojia

50. Abhishek Bhilware

51. Rajendra Kumar

52. Priyanka Narayan

53. Sanjay Prasad

54. RaviKant

55. Rupesh Kumar