Batch 2004-05

M.Sc. Food Technology

MFT/04/11. Abhinav Tripathi

MFT/04/12. Anshu Saluja

MFT/04/13. Atikur Rahman Khan

MFT/04/14. Anjana Sharma

MFT/04/15. Anjali Gupta

MFT/04/16. Avinash Shukla

MFT/04/17. Bhawna Yadav

MFT/04/18. Isha Khanna

MFT/04/19. AW

MFT/04/20. Gaurav Shukla

MFT/04/21. Himanshu Tiwari

MFT/04/22. AW

MFT/04/23. Kaushal Kumar Tripathi

MFT/04/24. Meenakshi Pandey

MFT/04/25. Manish Saran

MFT/04/26. Niranjan Awasthi

MFT/04/27. Neetu Singh Prajapati

MFT/04/28. Neha Goel

MFT/04/29. Neha Chaudhary

MFT/04/30. Neha Oriel

MFT/04/31. Naresh Kumar

MFT/04/32. Priyanka Puraiya

MFT/04/33. Prateek Kumar Gupta

MFT/04/34. Pragti Mishra

MFT/04/35. Prerna Vashistha

MFT/04/36. Richa Kashyap

MFT/04/37. Rajesh Kumar Pandey

MFT/04/38. Rahul Moghae

MFT/04/39. Ritu Sinha

MFT/04/40. Sweta Yadav

MFT/04/41. Sweta Sachan

MFT/04/42. Surichi Kumari Pandey

MFT/04/43. Sonia Bundela

MFT/04/44. Surichi Niranjan

MFT/04/45. Shubhra Bhargava

MFT/04/46. Sachin

MFT/04/47. Shivlok Singh Kushwaha

MFT/04/48. Nitin Gupta

MFT/04/49. Ashad Mohammad

MFT/04/50. Poorva Bhargava

MFT/04/51. Sweta Sinha