Batch 2001-02

B.Sc. Food Science & Technology

1. Anshu Khare                      

2. Prerana Vashistha                 

3. Purva Bhargava                 

4. Prateek Kr. Gupta             

5. Richa Kasyap                    

6. Sonia Bhondele