Batch 1999-2000

B.Sc. Food Science & Technology

1. Anjani Kr.Tiwari                    

2. Arvind Kr.Namdev       

3. Gitanjali Singh             

4. Gaurav Shrivastava     

5. Pradeep Kr. Sharma   

6. Kuldeep Saxena                

7. Sarika Gupta             

8. Tripti Agarwal