Batch 2003-04

B.Sc. Food Science & Technology

1. Akansha Gupta

2. Abhishek Kumar

3. Amita Singh

4. Avinash Kumar Gupta

5. Bikas Kumar

6. Arpita Saxena

7. Mod. Akhtar Mujjafri

8. Karan Prasad Sahu

9. Mod. Naseem

10. Neha Niranjan

11. Nirupam Sharma

12. Neha Khare

13. Pawan Tiwari

14. Praveen Kumar

15. Raghvendra Rathore

16. Priyanka Gupta

17. Shaiq Ahmad

18. Shikha Sahani

19. Arpan Pandey

20. Sonal sharma

21. Somya Nagaria

22. Uday Gularia

23. Vikash Trivedi

24. Nasir Ahmad

25. Nidhi Batham

26. Sumanda Verma